You are here

PHD Students

List of students pursuing research:

Guide Students
Dr.C.Lakshminarayana

1. Md.Shahriaz

2. Prakash

3. Raju Hazare

4. Sunitha

5. Shilpa

6.Shyamala

Dr.Ravishankar Deekshit Awarded
Dr. L.Venkatesha

1. Shefali Jagwani

2. Jyoti Pathak

Dr. Usha.A 1. Suma Umesh
Dr. P.Meena 1. Lakshmi Deshpande
Dr. Chandasree Das

1. Jagannath

2. Diptoshi